O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła. ŚDS w Jaśle jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, typ domu A, B i C, co oznacza, że obejmuje wsparciem następujące kategorie osób:

 • Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo,
 • Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania domu skierowane zostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle:
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • rehabilitacja społeczna;
 • integracja społeczna;
 • zapewnienie wsparcia uczestnikom i ich rodzinom;
 • umożliwienie rozrywki i rekreacji;
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika;
 • rozwój zainteresowań.
Cele realizowane są poprzez:
 1. Opracowanie przez zespół indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika,
 2. Świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych: treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.
 3. Terapię zajęciową.
 4. Poradnictwo psychologiczne.
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 7. Niezbędną opiekę,
 8. Terapię ruchową,
 9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
 10. Prowadzone są zajęcia w sali doświadczania świata.
Szukaj