Dokumenty

Podstawą przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek o przyjęcie do ŚDS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle i dołącza:
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.
  • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową osoby zainteresowanej. Jeśli osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich członków rodziny.
Szukaj